فایل word تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بازدهي بازار سهام ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بازدهي بازار سهام ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی ومالی، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بازار سهام است . از آنجا که ارزش بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین نوسانات نرخ ارز بازار موازی ، تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف کننده CPI بر بازدهی بازار سهام ایران انجام شده است .در این پژوهش نوسانات نرخ ارز بازار موازی با استفاده از مدل تعمیم یافتهی خودرگرسیون با واریانس شرطی ناهمسان GARCH برآورده شده و سپس با استفاده از روش همجمعی جوهانسون و مدل خودر گرسیون برداری با وقفه های توزیعی VAR و توابع واکنش آنی IRF و تجزیه واریانس VD روابط میان متغیرها تعیین شده است که نتایج این آزمون حاکی از وجود رابطهی مثبت میان بازدهی بازار سهام با نرخ ارز بازار موازی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطهی منفی میان قیمت نفت و بازدهی بازار سهام است .

لینک کمکی