فایل word تبيين تاثيرگزارشگري سرمايه فکري بر عدم تقارن اطلاعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين تاثيرگزارشگري سرمايه فکري بر عدم تقارن اطلاعاتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

باتوجه به گذر جوامع از عصر صنعت به عصراطلاعات و طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری، منابع استراتژیکی هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و سودآوری برتر مینمایند .از طرف دیگر، یکی از عوامل موثر در تصمیمگیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است .قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیمگیرنده مهم باشد، تبیین تاثیر ، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش گزارشگری سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی است که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1293 مورد مطالعه قرار میگیرد. در این پژوهش، گزارشگری سرمایه فکری شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان متغیر مستقل که از مدل پالیک و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته که از مدل کاپلند - گالی اندازهگیری می شود. روش تجزیه و تحلیل رگرسیون به کمک داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه، حاکی از این است که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی و سرمایه ساختاری بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی