فایل word تبيين رابطه بين سابقه کاري، سطح تحصيلات و امکانات و تسهيلات رفاهي کارکنان با وجدان کاري و سلامت سازماني در ميان کارکنان شرکت نفت گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين رابطه بين سابقه کاري، سطح تحصيلات و امکانات و تسهيلات رفاهي کارکنان با وجدان کاري و سلامت سازماني در ميان کارکنان شرکت نفت گچساران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر از آنجا فایل word تبيين رابطه بين سابقه کاري، سطح تحصيلات و امکانات و تسهيلات رفاهي کارکنان با وجدان کاري و سلامت سازماني در ميان کارکنان شرکت نفت گچساران.جامعه هدف این پژوهش ،کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شامل 2650 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 266 انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های وجدان کاری و سلامت سازمانی استفاده شده است .پس از جمع آوری پرسشنامهها ، داده ها با استفاده نسخه 16 نرم افزار SPSS ولیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین سطوح مختلف سوابق کاری کارکنان در تمایل به وجدان کاری تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ بین میانگین سطوح مختلف تحصیلات کارکنان در تمایل به وجدان کاری و سلامت سازمانی تفاوت معنیداری وجود نداردو در نهایت رابطه مثبت و معنیداری بین دو متغیر سلامت سازمانی و امکانات و تسهیلات رفاهی وجود دارد.

لینک کمکی