فایل word تحقيقي پيرامون بررسي تاثير تجديد ارائه ارقام صورت هاي مالي بر پايداري عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقيقي پيرامون بررسي تاثير تجديد ارائه ارقام صورت هاي مالي بر پايداري عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی،رابطه بین تجدید ارائه ارقام حسابداری با پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.به منظور اندازه گیری پایداری عملکرد از سه نسبت:نسبت آنی،نسبت اهرمی و نسبت حاشیه سودوبرای اندازه گیری مقدار تجدید ارائه ارقام از تفاوت مابین قدر مطلق دارایی جاری گزارش شده با دارایی جاری تجدید ارائه شده،بدهی جاری گزارش شده با بدهی جاری تجدید ارائه شده ،سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده استفاده شده است نمونه آماریمتشکل از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران وبازه زمانی پژوهش بین سالهای 89 تا 93 بوده است. الگوی آماری به کار رفته شده رگرسیون ساده وچند متغیره بوده است.نتایج نشان میدهد که به تنهایی بین قدر مطلق تجدیدارائه دارایی جاری،بدهی جاری وسود با پایداری عملکردرابطه معنا داری وجود ندارد.همچنین نتایج نشان دادزمانی که اهرم مالی به عنوان متغییر کنترل وارد مدل می شوند رابطه معنی داری بین قدر مطلق تجدید ارائه دارایی جاری در فرضیه اول وقدرمطلق تجدید ارائه سود در فرضیه سوم با پایداری عملکرددر حوزه دارایی هاوسود ایجاد میشود به طوری که هردو عامل رابطه مثبت با پایداری عملکردمالی دارند یعنی با افزایش تغییرات حسابداری ، پایداری عملکرد افزایش میابد این در حالی است که با افزایش اهرم مالی باعث کاهش پایداری عملکرد مالی میگردد.

لینک کمکی