فایل word تحليل اثرگذاري نسبت هاي اهرمي بر بازده ارزش ويژه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اثرگذاري نسبت هاي اهرمي بر بازده ارزش ويژه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

نسبت های اهرمی در واحدهای تجاری از موضوعات مورد توجه در مباحث مالی شرکت که می ، هاست تواند در روند عملیاتی شرکت و برنامه ریزی های مالی شرکت اثرگذار باشد. این پژوهش به بررسی تحلیل اثر گذاری نسبت های اهرمی بر اساس چهار نسبت بدهی به دارایی ها،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،نسبت توان پرداخت بهره و نسبت پوشش هزینه های ثابت بر بازده ارزش ویژه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور ،می پردازد . قلمرو زمانی این پژوهش عبارت است از یک دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1385 الی 1392 است که اطلاعات و داده های مالی 152 شرکت طی دوره زمانی یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون بر اساس روش حداقل مربعات بر مبنای .......فرضیه تدوین شده پژوهش ،نشان می دهد که 66% تامین مالی شرکت ها را بدهی تشکیل می دهد در حالی که فقط 68% بدهی ها،بلندمدت می این موضوع نشان دهنده نقش کم اهمیت بدهی ، باشد های بلندمدت در تأمین مالی شرکت هاست .همچنین بین نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت توان پرداخت بهره با بازده ارزش ویژه رابطه معناداری وجود دارد. در حالی که بین نسبت کل بدهی به کل دارایی ها و نسبت پوشش هزینه های ثابت با بازده ارزش ویژه اندازه ارتباط معناداری مشاهده نشد. این یافته تبعیت شیوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ،از تئوری ترجیحی نشان می دهد.

لینک کمکی