فایل word تحليل و بررسي نقش بازاريابي سبز در جذب مشتريان شرکت کارخانجات دارو پخش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و بررسي نقش بازاريابي سبز در جذب مشتريان شرکت کارخانجات دارو پخش :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند. استراتژی های بازاریابی به سازمان ، یکی از ویژگی های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین شرکت ها است .در یک چنین محیطی قابلیت رقابت می بخشد .استراتژی بازاریابی سبز در این تحقیق از دیدگاه بازاریابی منطبق با مسایل زیست محیطی تحلیل شده است. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که استراتژی بازاریابی سبز یک استراتژی رقابتی است که جنبه بازریابی دارد و هدف آن خلق و کسب مزیت زنجیره سبز در زمینه تولید و صنعت است. هدف اصلی پژوهش تجزیه و تحلیل نقش عناصر بازاریابی سبز در جذب مشتریان در شرکت کارخانجات دارو پخش می باشد .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی می باشد . جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت کارخانجات دارو پخش می باشد.در این پژوهش با استفاده از آزمون اسمورینف-کلموگروف وضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss به تحلیل اطلاعات پرداخته است.نتیجه این این پژوهش حاکی از این است که عوامل بازاریابی سبز (محصول سبز ، قیمت سبز ، توزیع سبز ، ترویج سبز، امکانات فیزیکی سبز ، منابع مالی سبز )رابطه معنادار و مستقیم و مثبتی با مولفه جذب مشتریان دارد و در جذب مشتریان شرکت کارخانه جات دارو پخش موثر بوده است.

لینک کمکی