فایل word تعيين ارتباط بين چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ارتباط بين چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر،اندازه شرکت،ریسک سیستماتیک و سود (زیان) ارزش دفتری به ارزش بازار ،ورشکستگی و اهرم مالی بوده است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف ،یک تحقیق کاربردی است .ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می ورشکستگی ، ارزش دفتری به ارزش بازار ،) ریسک سیستماتیک و سود (زیان ، باشد در این راستا از اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان سایر متغیرهای مستقل و از مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل اصلی استفاده شده است .تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های 1393-1389) می باشد. در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های Fوt تحلیل شده اند .نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر رابطه ی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی