فایل word تعيين رابطه آراستگي محيط کار ومسئوليت پذيري اجتماعي سازمان با سلامت رواني کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين رابطه آراستگي محيط کار ومسئوليت پذيري اجتماعي سازمان با سلامت رواني کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رشدوتوسعه هرجامعه و کشوری به عملکردکارآمدومطلوب سازمان ها و نهادها وابسته است،پویای ،بقاوکارآیی سازمان هانیزبه عملکرد کارآمدومطلوب افراد شاغل در این سازمان و نهادهاو مراجعه کنندگان واستفاده کنندگان آن وابسته است .یکی ازمواردی که علیرغم ظاهر بی اهمیت آن درجذب افرادبه سازمان و استفاده ازخدمات موثر است، نظم،ترتیب و آراستگی محیط کارو مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است،که این عوامل به صورت ضمنی تاثیربسزای برسلامت روانی ورضایت وکیفیت خدمات کارکنان سازمان وبالطبع بهبودکارایی ،اثربخشی وبهره وری سازمان دارد،لذا دراین تحقیق مابرآن شدیم تا رابطه بین آراستگی محیط کارومسئولیت پذیری سازمان راباسلامت روانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی کنیم. این پژوهش ازنوع پیمایشی وروش آن همبستگی است .مطالعه فوق یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که درآن رابطه آراستگی ومسئولیت پذیری سازمان باسلامت روانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال 94 موردبررسی قرارگرفت .دراین پژوهش اطلاعات دریک نوبت وبا استفاده ازپرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه بعدازانجام مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول کوکران و با احتساب جامعه آماری (N5941) 285 نفر محاسبه گردید.اطلاعات جمع آوری شده و داده ها به 2 روش توصیفی واستباطی موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت: برای تجزیه تحلیل داده هاازنرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش تعداد زنان بیشتر از و بیشترین بازه سنی افراد جامعه 31 تا 40 سال بودکه نشان دهنده ی میانسال بودن جامعه مورد مطالعه است و تقریبا 85 درصد افراد جامعه متاهل ،بیشترین درصددرتحصیلات لیسانس وبیشترین فراوانی سابقه کارافرادمربوط به 10 تا 20 سال وبیشتر کارکنان رسمی هستند.وضعیت آراستگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خوب ومسئولیت پذیری اجتماعی سازمان متوسط روبه بالااست ومتغیرهای نظام آراستگی می توانندسلامت روانی کارکنان راپیش بینی کنند. باتوجه به نقش وتاثیرگذاری نظام آراستگی ومسئولیت پذیری اجتماعی سازمان برسلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لذا شایسته وبجاست به این دو مقوله مهم نه تنها درسازمان علوم پزشکی بلکه درکل سیستم ها وسازمان هایی که با نیروی انسانی سروکار دارنداهمیت وجایگاه ویژه ای داده شود ودرتصمیم گیری ها وسیاست های کلان سازمان ازاین دومقوله ،نتایج وکارکردهای مفیدآن استفاده شود.

لینک کمکی