فایل word عوامل مؤثر بر توزيع درآمد با تاکيد بر درآمدهاي مالياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل مؤثر بر توزيع درآمد با تاکيد بر درآمدهاي مالياتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به تنوع هزینه های دولت، مالیات در اقتصاد کشورها به عنوان منبع اصلی تأمین منابع اهمیت خاصی یافته است . از دیدگاه کلان اقتصادی، مالیات ها یکی از عمده ترین ابزارهای سیاست های اقتصادی هستند و از دیدگاه خرد اقتصادی نیز دارای دو اثر عمده تخصیص و توزیع می باشند .این نکته قابل توجه است که مهم ترین وسیله توزیع درآمدها استفاده از ابزار مالیاتی است .سیاست های مالیاتی مناسب می تواند به توزیع مناسب درآمد بین افشار جامعه منجر شوند .بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد با تأکید بر روی مالیات ها در ایران طی دوره زمانی 1368-1391 براساس روش رگرسیونی OLS می باشد. .از ضریب جینی برای سنجش و اندازه گیری نابرابری استفاده شده است .نتایج تحقیق بیانگر آن است که درآمدهای مالیاتی با توزیع درآمد رابطه منفی دارد .از طرفی دیگر اثر ضریب تولید ناخالص داخلی روی توزیع درآمد مثبت است که نشان می دهد فرضیه کوزنتز مبتنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در ایران مورد تایید قرار می گیرد.

لینک کمکی