فایل word عوامل مؤثر بر خلاقيت، نوآوري و کارآفريني سازماني شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل مؤثر بر خلاقيت، نوآوري و کارآفريني سازماني شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط اراک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی میباشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت های تولیدی کوچک و متوسط شهر اراک میباشد .تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش علی میباشد .در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است .و تجزیه و تحلیل اولیه دادهها برمبنای آزمون معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل اجرا میشود .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای (رهبری برای نوآوری، خلاقیت برای نوآوری و فرهنگ سازمانی برای نوآوری )بر نتایج نوآوری و همچنین تاثیر مثبت نتایج نوآوری بر کارآفرینی سازمانی می باشد.

لینک کمکی