فایل word عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تاکيد بر ماليات مستقيم و غيرمستقيم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر رشد اقتصادي با تاکيد بر ماليات مستقيم و غيرمستقيم در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مالیات مستقیم و غیرمستقیم طی دوره زمانی 1390-1345 با استفاده از تکنیک خودبازگشت با وقفه های توزیعی پرداخته شده است .نتایج حاکی از آن است که: سرمایه گداری همچنین، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی و معناداری دارنت د . با مقایسه نتایج کوتاه مدت و بلندمدت می توان نتیجه گرفت که اثرات متغیرها در بلندمدت نسبت به کوتاه متدت بتا شدت بیشتری بر رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. همچنین ضریب تصحیح خطا نیز 0،22 درصد برآورد شده است به عبارت دیگر، در هر دوره 0/22 از اختلاف میان متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته حذف می شود.

لینک کمکی