فایل word محافظه کاري ،کيفيت سود و قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محافظه کاري ،کيفيت سود و قيمت سهام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این مقاله ، بررسی رابطه محافظه کاری مشروط و نامشروط بر کیفیت سود و قیمت سهام بر اساس مقاله Ismail &Elbolok ,2011 می باشد .دوره زمانی تحقیق اطلاعات صورتهای مالی در بازه زمانی 83-92 می باشد.جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از رگرسیون مقطعی استفاده شده است . داده های مورد نیاز از صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در غالب سی دی های ارائه می شود، تهیه شده است .به منظور آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده، سپس با بکارگیری تحلیل همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. پژوهش حاضر دارای چهار فرضیه می باشد.فرضیه اول :بین کیفیت سود و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد .رد شد.فرضیه دوم :بین کیفیت سود و محافظه کاری نا مشروط رابطه مثبت وجود دارد.تأیید شد .فرضیه سوم :بین قیمت سهام و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد تایید شد. فرضیه چهارم: بین قیمت سهام و محافظه کاری نامشروط رابطه مثبت وجود دارد،رد شد.

لینک کمکی