فایل word نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگي در شکل گيري هويت شهروندي در بين شهروندان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگي در شکل گيري هويت شهروندي در بين شهروندان شهر تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شهری شدن تحول اساسی و پویا و تغییر اجتماعی مهمی است که نهادهای جامعه را دگرگون می سازد؛ شهری شدن با توجه به خصلت مدرن آن، تحت تأثیر آموزش و فرهنگ استفاده از آن قرار می گیرد. فرد در جامعه امروزی احساس هویت شهروندی می کند. یکی از مهمترین این احساس به نظر می رسد سرمایه اجتماعی و فرهنگی باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر تهران بوده است، که با توجه به جمعیت شهر تهران به عنوان جامعه آماری، 384 نفر انتخاب بر مبنای فرمول کوکران انتخاب گردید، که نحوه توزیع این پرسشنامه ها بر مبنای نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی از نرم افزار spss22 استفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با احساس هویت شکل گیری رابطه معناداری در سطح 99 درصد اطمینان دارند. بنابراین هر نوع سرمایه و هر شکلی از سرمایه، ذائقه خاصی ایجاب می گردد و هر سرمایه ای فرد در آن هویت خود را تعریف می کند.

لینک کمکی