فایل word تحليل جريان درنازل 18/32 اينچ بااستفاده ازديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل جريان درنازل 18/32 اينچ بااستفاده ازديناميک سيالات محاسباتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

افت فشاردرحفاری دورانی یکی ازمهمترین مسائل می باشد نتایج بررسی ها نشان داده است که بیشترین افت فشاردرعملیات حفاری مربوط به نازل مته های حفاری می باشد افت فشاردرنازل بدلیل کاهش ناگهانی سطح مقطع بوجود می آید دراین مقاله به بررسی گرادیان اختلاف فشارورودی و خروجی دریک نازل 18/32 اینچ پرداخته شده است برایمحاسبه گرادیان اختلاف فشارورودی و خروجی جریان سیال درنازل موردنظر شبیهس ازی شده است باتوجه به اینکه سیال مورد بررسی غیرنیوتنی می باشد درشبیهسازی جریان ازمدل رئولوژیک توانی استفاده میشود ازروش حجم محدود به منظور شبیه سازی و حل عددی جریان سیال غیرنیوتنی تراکم ناپذیر درنازل استفاده میشود جریان سیال بصورت جریان دائم و اشفته درنظر گرفته میشود نتایج بدست آمده بانتایج تجربی ارایه شده درمقالات مقایسه میشود تام یزان دقت شبیه سازی مشخص شود نتایج نشان میدهد با افزایش دبی جریان گرادیان اختلاف فشارورودی وخروجی درنازل کاهش می یابد

لینک کمکی