فایل word تحليل عددي اثرقطررايزر و نوع نانوسيال برعملکرد يک گردآور خورشيدي تخت نوع T

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي اثرقطررايزر و نوع نانوسيال برعملکرد يک گردآور خورشيدي تخت نوع T :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درپژوهش حاضر عملکرد یکنوع گرداورلوله خلا ازنوع ترموسیفون با سه سیال عامل آب ودونانوسیال آب - مس و آب نقره و سه قطررایزر مختلف دردوشارحرارتی خورشیدی 400و600 وات برمترمربع بصورت عددی بررسی و مقایسه شده است هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر قطررایزر و نوع سیال عامل برعملکرد این نوع گرداورها بودها ست معادلات بقای جرم و اندازه حرکت خطی و انرژی بادرنظرگرفتن اثرات نیروی شناوری و تقریب باسینسک و بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت برای هرحالت حل شدند نتایج با داده های تجربی یکی ازگرداورها همخوانی بسیارخوبی داشت و خطایی کمتر ازدودرسد مشاهده شد پارامترهایی نظیر دبی و دمای آب ورودی به مخزن ذخیره و توزیع فشار ودما درطول رایزرهای گرداورها تعیین و مقایسه شدند نتایج بدست آمده نشان داد که باافزایش قطررایزرها و بااستفاده ازنانوسیال ها میتوان عملکرد این نوع گرداورها را تاحدقابل توجهی بهبود بخشید همچنین سیال نانونقره درمقایسه با نانومس برتری چندانی نداشت و باتوجه به قیمت کمتر نانوسیال آب - مس بهتر است ازآن دراین نوع گرداورها استفاده شود

لینک کمکی