فایل word حل معادلات مدل جريان درجداسازي دي اکسيدکربن ازگازطبيعي به کمک غشاء MOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل معادلات مدل جريان درجداسازي دي اکسيدکربن ازگازطبيعي به کمک غشاء MOF :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

طی دهه های اخیر بخش مهمی ازنیازهای صنعتی به موادخالص بابه کارگیری ادوات غشایی می شده است دراین میان غشاهای قاب فلزی آلی MOF نیزیکی ازموارد نوین است که اغلب برای تفکیک دی اکسیدکربن ازگازطبیعی به کاررفته است پژوهشگران برای مدلسازی فرایند انتقال جرم ازعمق تاسطح غشا دراینگونه ماژولها ازمعادلات ماکسول و لانگمویر بطور همزمان بهره برده اند ازانجا که طی فرایند جداسازی غشایی سرعت سیال درسطح غشا به خاطرپدیده تغلیظ و ایجادکیک پشت حفرات غشا کاهش می یابد برای مساله مدلسازی باید ابتدا پروفایل سرعت سیال به طریق کامپیوتری تعیین گردد دراین مطالعه اثرات کمی ناشی ازتغییر شرایط مختلف عملیاتی مثلا درقالب عددRE روی نحوه تشکیل و ضخامت لایه مرزی پلاریزاسیون غلظتی دریک غشا استوانه ای با جریان متعامد با نوشتن برنامه کامپیوتری حاکم برمعادلات مدل که همان حل همزمان معادله ناویراستوکس و قانون دوم فیک می باشد حل این معادلات دردوبعدمختصاتی و به روش تفاضلات محدود انجام شد نتایج حاصل ازحل معادلات مدل با پیش بینی سایرمحققین درمطالعات پیشین انطباق خوبی دارد

لینک کمکی