فایل word رفتارالکتروشيميايي آلياژهاي سوپرالاستيک NiTi پس ازاصلاح سطحي به کمک زدايش عنصري واکسيداسيون آندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رفتارالکتروشيميايي آلياژهاي سوپرالاستيک NiTi پس ازاصلاح سطحي به کمک زدايش عنصري واکسيداسيون آندي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آلیاژیهای نیکل تیتانیم NiTi به دلیل رفتارسوپرالاستیسیته ی منحصربفرد خود و اثرحافظه داری درکاربردهای زیست پزشکی مفید می باشند با این حال این الیاژها به خوردگی سطحی آسیب پذیرهستند و مسئله جدی ترنفوذبه خارج یونهای سمی نیکل اززیرلایه به بافت ها و مایعات بدن است ازاین رو اصلاح سطح برای تولید یک مانع سطحی برای جلوگیری ازنفوذبه خارج یونهای نیکل ازالیاژها لازم است درمطالعه حاضر تعدادی نمونه بااستفاده ازترکیبی ازروشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی یعنی زدایش عنصری درمحلول آبی اسیدنیتریک و اکسیداسیون اندی درالکترولیت اسیدسولفوریک تحت ترمیم قرارگرفتند این تکنیک ها میتواند یک فیلم اکسیدتیتانیم سطحی نازک تهی ازNiتشکیل دهد رفتارخوردگی پس ازآن باانجام ازمونهای پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی درمحلول رینگر ثبت و مشخص شد و بانمونه ی پایه مقایسه گردید نتایج نشان داد که نمونه های متخلخل NiTi مقاومت به خوردگی بسیارکمتری ازقطعات متخلخل تیتانیم خالص نشان میدهند

لینک کمکی