فایل word سنتزنانوکاتاليست گرافن - متيل وايولوژن /چيتوسان - پلاتين و کاربرد آن براي الکترواکسايش فرميک اسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتزنانوکاتاليست گرافن - متيل وايولوژن /چيتوسان - پلاتين و کاربرد آن براي الکترواکسايش فرميک اسيد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

دراین کارگرافن - متیل و ایولوژن /نانوذره پلاتین دیسپرس شده درمحلول پلیمری چیتوسان تهیه شدنانوذره فلزی بااستفاده ازکاهش شیمیایی نمک مربوطه بااستفاده ازسدیم تتراهیدروبورات روی سطح ذرات متیل وایولوژن - گرافن /چیتوسان سنتز شد عملکرد کاتالیزوری الکترود اصلاح شده برای الکترواکسیداسیون فرمیک اسید بااستفاده ازالکترود کربن شیشه ای ازطریق منحنی های ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری بررسی شد اثربرخی عوامل تجربی مانند غلظت فرمیک اسید پتانسیل روبش تعدادسیکل بررسی شد بررسیهای الکتروشیمیایی نشان دادند که نانوکاتالیست گرافن - متیل وایولوژن /چیتوسان - پلاتین فعالیت کاتالیزوری بسیارخوبی دارد

لینک کمکی