فایل word طراحي ابزاردرفرآيند خانکشي به روش المان محدود جهت ماشين کاري آلياژ Ti-6Al-4V

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي ابزاردرفرآيند خانکشي به روش المان محدود جهت ماشين کاري آلياژ Ti-6Al-4V :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خانکشی نوعی فرایند ماشینکاری است که ابزار جهت براده برداری درطول قطعه کارکشیده یا فشارداده میشود باتوجه به محدودیت های مطالعات تجربی امروزه استفاده ازروشهای اجزا محدود به عنوان ابزاری کارامد دراین زمینه درحال پیشرفت است میزان تنش پسماند این فرایند برعمر خستگی قطعه کاراثرقابل توجهی دارد نوع و مقدارتنش پسماند به وسیله بارهای حرارتی و مکانیکی منتقل شده به قطعه کار مشخص میگردد درتحقیق حاضر شبیه سازی اجزا محدود دوبعدی فرایند خانکشی برای دودندانه انتهایی ابزار جهت ماشین کاری الیاژی ازجنس Ti-6Al-4V انجام شده است پارامترهای برشکاری اشامل سرعت برشی زاویه براده زاویه آزاد افزایش ارتفاع برای دندانه و عمق برش اولیه درشبیهس ازی دندانه ماقبل اخر مورد بررسی قرارگرفته است سپس کمترین بارحرارتی وبیشترین بارمکانیکی درقطعه کارتوسط الگوریتم ژنتیک استخراج شده و شرایط برشی و هندسه ابزار بهینه برای این دندانه انتخاب گردیده است پس ازانجام بهینه سازی دندانه ماقبل اخر و باتوجه به تاثیر دندانه اخر برمقدارتنش پسماندنهایی شبیه سازی و بهینه سازی فرایندب رش به کمک الگوریتم ژنتیک دراین دندانه نیز انجام شده است

لینک کمکی