فایل word محاسبه افت فشاردرمحل اتصال رشته حفاري با استفاده ازمدل رئولوژيک تواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه افت فشاردرمحل اتصال رشته حفاري با استفاده ازمدل رئولوژيک تواني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین مقاله افت فشارجریان نوعی پلیمر باچگالی 1338 کیلوگرم برمترمکعب درمحل اتصال رشته حفاری محاسبه شدها ست باتوجه به اینکه پلیمر موردنظر یک سیال غیرنیوتنی است ازمدل رئولوژیک توانی استفاده شده است بااستفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی افت فشاردرمحل اتصال رشته حفاری محاسبه شده و بانتایج تجربی موجود درمقالات وحل تئوری مساله مقایسه شدها ست نتایج نشان میدهد باافزایش دبی جریان افت فشاردرمحل اتصال رشته حفاری افزایش می یابد

لینک کمکی