فایل word مدلسازي پيامدحوادث فرايندي درواحد ذخيره سازي گازشوريجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي پيامدحوادث فرايندي درواحد ذخيره سازي گازشوريجه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

واحدهای ذخیره سازی گاز ازپرمخاطره ترین واحدهای فرایندی محسوب میشوند این واحدبه دلیل وجود مقادیربسیارزیاد موادقابل اشتعال درفشاربالا و احتمال افزایش مهارنشدنی فشارپتانسیل بروز خطرات فراوانی دارد درتحقیق حاضر به منظور مدلسازی پیامد درواحدذخیره سازی گازشوریجه براساس نتایج مطالعات ریسک منابع خطرشناسایی شدها ند سپس با مدلسازی سناریوی حوادث بوسیله نرم افزار PHAST شدت و محدوده اثرگذاری حوادث مزبور پیش بینی گردیده است نتایج ارزیابی پیامد حوادث فرایندی نشان میدهد که درتجهیزات کم فشار بیشترین محدوده ی انتشارابرگازی lfl مربوط به تشتی گاز بصورت افقی همراه با برخورد بامانع ازکولر گازی درکلاس آب وهوایی 1.5F می باشد شعاع ابرگازی محدوده ی 45 متری را پوشش میدهد درموردتجهیزات پرفشار این محدوده 70متر می باشددرصورت بروز حریق درتجهیزات کم فشار تشعشع ناشی ازحریق تاشعاع 39متری گسترش خواهد یافت و درمورد تجهیزات پرفشار این عدد 59متر می باشد نتایج مدسازی انفجار ابرگازی VCE نشان میدهد که ساختمان اداری و کنترل به اندازه کافی ازتوربوکمپرسور فاصله دارند درصورت وقوع انفجار درتوربوکمپرسور ها اسیبب به آنها نخواهد رسید بیشترین محدوده ی حریم اختصاصی و عمومی مربوط به سناریوی انتشارابرگازی بصورت افقی درکلاس آب وهوایی D20 می باشد شعاع حریم اختصاصی و حریم عمومی به ترتیب 303 و332 مترمحاسبه شدها ست

لینک کمکی