فایل word مدلسازي وپيش بيني اعوجاج طبله اي درجوشکاري قوس الکتريکي باالکترودتنگستن و گاز محافظ بااستفاده ازشبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي وپيش بيني اعوجاج طبله اي درجوشکاري قوس الکتريکي باالکترودتنگستن و گاز محافظ بااستفاده ازشبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اغلب قطعات جوشکاری شده دراثرحرارت شدیدا غیریکنواخت دچارپیچیدگی یااعوجاج میشوند به وجود آ»دن این عیب ارتباط بسیارزیادی باپارامترهای تنظیمی جوشکاری دارد دراین مقاله اعوجاج های ناشی ازجوشکاری قوس الکتریکی باالکترود تنگستن و گازمحافظ مورد بررسی قرارگرفته است مدلسازی فرایند بااستفاده ازروش تاگوچی و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه باپس انتشارخطاصورت گرفته است مشاهده شد که شبکه اموزش داده شده بادقت نسبتا بالایی مقادیراعوجاج های طبله ای را باتوجه به پارامترهای ورودی درست پیش بینی می کند

لینک کمکی