فایل word مطالعه الياف برش نخورده درماشين کاري کامپوزيت بابافت سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه الياف برش نخورده درماشين کاري کامپوزيت بابافت سه بعدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کامپوزیتهای با بافت سهبعدی از انواع کامپوزیتهای ساندویچی محسوب میشوند که به دلیل استحکام بالای خمشی و سبکی فوق العاده در مقایسه با دیگر کامپوزیتهای ساندویچی جایگاه ویژهای یافتهاند. اتصال کامپوزیتها به یکدیگر و دیگر سازهها بوسیله ایجاد سوراخ اولیه صورت میگیرد.در هنگام سوراخکاری، معمولا مقداری الیاف برش نخورده باقی میماند که باعث کاهش استحکام مکانیکی و ایجاد تورق در مراحل بعدی میشود لذا در این پژوهش تلاش شده است با تغییر در سرعتدورانی، پیشروی و قطر مته، میزان آسیب وارد شده در حین عملیات سوراخکاری این کامپوزیتها مورد بررسی قرار گیرد. برای ارزیابی تاثیر پارامترهای سوراخ کاری بر روی این کامپوزیتها از طراحی آزمایشبه روش عاملی کامل استفاده و بهمنظور بررسی عیوب موجود در نمونههای سوراخکاری از تکنیکعکاسی دیجیتال بهره گرفته شده است. جهت سنجش میزان آسیب وارد شده به نمونهها، از فاکتور الیاف برش نخورده ) Uncut Fiber Factor(UCFF) ( استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج تجربی الیاف برش نخوردهUncut Fiber Factor(UCFF) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج تجربی نشان داد که قطر ابزار با17/17درصد بیشترین اثر و سرعت دورانی با 0/2 درصد کمترین تاثیر را برالیاف برش نخورده دارد

لینک کمکی