فایل word مطالعه رفتارهاي بارگذاري و باربرداري ماده درلوله هاي اتوفرتاژ شده ازجنس آلياژ آلومينيوم A7075

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه رفتارهاي بارگذاري و باربرداري ماده درلوله هاي اتوفرتاژ شده ازجنس آلياژ آلومينيوم A7075 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدلسازی رفتارهای بارگذاری و باربرداری موادااستحکام بالا نقش مهمی درتحلیل فرایند اتوفرتاژ لوله ها دارد رفتاربارگذاری چنین موادی نزدیک الاستیک - پلاستیک کامل است اما رفتارباربرداری آنها باتوجه به اثرباشینگر پیچیده می باشد دراین مقاله تاثیر کرنش پلاستیک اولیه بررفتارهای بارگذاری و باربرداری الیاژ الومینیوم A7075 بادرنظر گرفتن اثرباشینگر موردمطالعه قرارمیگیرد جهت تعیین مدل مناسب بالحاظ اثرباشینگر ازداده های تجربی تست های کشش فشارتک محوره استفاده میشود برای بررسی این منظور تست های کشش - فشار تک محوره روی تعدادی نمونه با قطر12/5 میلیمتر بوسیله یک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون انجام شد دراین مقاله موارد مهمی ازجمله مدول یانگ مقدارافست درتعیین نقطه تسلیم و ضریب اثرباشینگر مورد بررسی قرارگرفته است علاوه براین ضریب اثرباشینگر دردوالیاز الومینیوم A7075وA5083مورداستفاده درلوله ها مقایسه گردید

لینک کمکی