فایل word نقش رسانه در اشاعه فرهنگ اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه در اشاعه فرهنگ اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين‌المللي مديريت رسانه

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

دراین مقاله ضمن ارائه شناختی نسبت به فرهنگ ورسانه ها وارائه تعاریف مربوط به رسانه وفرهنگ پرداخته می شود . رابطه متقابل فرهنگ ورسانه ریشه درتاریخ بشرداردبه گونه ای که می توان گفت:فرهنگ ورسانه دوهمزادبشروازمقتضیات زندگی اجتماعی انسان بوده وهستنددرطول تاریخ انسان برای انتقال پیام خود، رسانه ها رابه کارگرفته وفرهنگ خودرانیزبا آن گسترش داده است. در جامعه نیز فرهنگ همین نقش را بر عهده دارد. سیاست از طریق فرهنگ عمل می کند و فرهنگ برای عمل، از امکانات مادی و اقتصادی بهره می گیرد؛ به عبارت دیگر، فرهنگ به مثابه رسانه ای میان اراده و عمل جمعی عمل می کند . بررسی فایل word نقش رسانه در اشاعه فرهنگ اسلامي هدف مهم این مقاله می باشد. روش این پژوهش اسنادی و مراجعه به پژوهش های معتبر و مختلف بوده است. از مجموع بررسی نقش رسانه ها براشاعه فرهنگ در قلمروهای مختلف و ویژگی های افراد می توان دریافت که توسعه فرهنگ اسلامی زمانی معنا می یابد که نسبت به فرصت ها و تهدیدهای فعالیت های رسانه ای آگاه باشیم. به عبارت دیگر، با شناسایی فرصت ها، از توان و قدرت نفوذ رسانه برای توسعه ی فرهنگ اسلامی ، استفاده و در برابر چالش ها فراروی، تصمیم گیری کنیم.

لینک کمکی