فایل word نقش مديريت رسانه اي در سينماي تجربه گراي آلمان نازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مديريت رسانه اي در سينماي تجربه گراي آلمان نازي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رسانه سینما، به دلیل برخورداری از توازن، تناسب، تعادل درونی و برونی و ترکیب متناسبی از هنرهای هفتگانه همواره پویا و کمال گراست. قدرت تجربه گرایی ای ن رسانه در دوباره سازی واقعیت و رویدادهای گوناگون توانسته است در جهت اهداف و دیدگاه های مشهورترین سیاستمداران جهان همچون موسولینی، فرانکو، لنین، استالین و هیتلر قرار بگیرد و همواره آنان از وجه سیاسی و تبلیغی آن غافل نمانده اند. سینمای آلمان در دوران هیتلر نمونه گویا از کنترل، جهت دهی دولتی در القای پیام در سینما و مثالی بارز توجه برای کاربرد سیاسی، تبلیغی، ایدئولوژیک رسانه و تأثیر آن بر کار هنرمندان و افکار عمومی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عناصر اعتقادی نازیسم در مدیریت رسانه ای سینمای آلمان نازی است. روش تحقیق کیفی و اسنادی با رویکردی تاریخی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با مرور منابع کتابخانه ای، مشاهده فیلم و مقایسه تاریخی ادوار گوناگون آلمان نازی در ارتباط تبلیغات و سینما صورت گرفته است.

لینک کمکی