فایل word اثر تبليغات تلويزيون بر آموزش مصرف گاز خانوارهاي تهراني مورد مطالعه خانوارهاي مناطق 2 و 17 شهر تهران در سال 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تبليغات تلويزيون بر آموزش مصرف گاز خانوارهاي تهراني مورد مطالعه خانوارهاي مناطق 2 و 17 شهر تهران در سال 1392 :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف کلی در این مقاله بررسی اثر تبلیغات تلویزیونی صرفه جویی مصرف گاز طبیعی برآموزش مصرف گاز خانوارهای تهرانی در سال 1392 می باشد. روش اصلی پژوهش پیمایش، تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه و شیوه نمونه گیری چند مرحله ای بوده است که مناطق 2 و 17 در نمونه قرار گرفته اند و حجم نمونه 295 خانوار را شامل می شود. پایایی سؤالات پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی یعنی میزان تماشای برنامه های تبلیغاتی تلویزیون با آلفای کرونباخ 75/0 بدست آمده است.میزان، زمان، نوع و نحوه تماشای برنامه های تبلیغات تلویزیونی بعنوان متغیرهای اثرگذار بر میزان مصرف گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته اند که میزان مصرف نیز بر اساس مبلغ مندرج در قبض گاز مصرفی خانوارها درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین میزان، زمان، نوع و نحوه تماشای برنامه های تلویزیونی صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و میزان مصرف گاز طبیعی رابطه معناداری وجود ندارد.بطور کلی میانگین هزینه گاز مصر فی در دو ماه گذشته خانوارهای مورد پژوهش حدود 40 هزارتومان بوده است.میزان تماشای برنامههای تلویزیونی صرفهجویی در مصرف گاز در شبانه روز حدود 7 دقیقه می باشد و بیش از نیمی از افراد موردپژوهش(55(%که به این سوال پاسخ داده اند،برنامه های آموزشی صرفه جویی درمصرف گاز را بیشتر از طریق زیرنویس و تیزر تماشا کردند.بر اساس نتیجه گیری رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر، هیچ یک از ابعاد تبلیغات تلویزیون (میزان، زمان، نوع و نحوه تماشای برنامه های تلویزیونی صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی) تاثیری بر متغیر وابسته (میزان مصرف گاز طبیعی) ندارند. پس رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود ندارد.

لینک کمکی