فایل word ارتباطات جهاني، تفاوت نسلي و بايسته هاي سياستگذاري رسانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباطات جهاني، تفاوت نسلي و بايسته هاي سياستگذاري رسانه :


تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

رسانه های محلی و ملی در کوران رقابت با انواع رسانه های نوین طبعاً می بایست مبتنی بر تعریف دقیق خوداز وضعیت مخاطبان سیاست های خود را تنظیم نمایند. ایران معاصر بنابر انبوهی از ادبیات تولید شده در حوزه جامعه شناسی توسعه و جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، محمل تغییراتی در نگرش و سبک زندگی بوده است.این تفاوتها بیشتر خود را در طبقه متوسط جدید شهری به عنوان مهمترین کنشگران اجتماعی و سیاسی ایرانمعاصر نشان می دهد. مقاله حاضر با بررسی نسبت این طبقه، بخصوص نسلهای متاخر آن با تغییرات ایجاد شده در تکنولوژی های ارتباطی نوین به بازشناسی خصلت های فرهنگی و سیاسی طبقه متوسط جدید در ایرانخواهد پرداخت. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی وگسست عاطفی، احساس آنومی سیاسی و اختلال در جامعه پذیری از آن جمله است. مقاله حاضر به سیاستگذاران رسانه ای کشور این امکان را خواهد داد تا با در دست داشتن تصویر واقع بینانه ای از وضعیتنگرشی و خصلت های تاریخی و فرهنگی ایران در برای برنامه ریزی برای تأمین برنامه ها یا تولید محتوا اقدام کنند.

لینک کمکی