فایل word بررسي تأثيرجهاني شدن بر آموزش مشارکت وهمکاري اجتماعي جامعه مورد مطالعه : شهروندان بالاي 20 سال تهران درسال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثيرجهاني شدن بر آموزش مشارکت وهمکاري اجتماعي جامعه مورد مطالعه : شهروندان بالاي 20 سال تهران درسال 1393 :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي رسانه، ارتباطات و آموزش هاي شهروندي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

برای شناخت حقوق وداشتن همکاری ومشارکت دراجتماع به عنوان یک شهروند بایستی به آموزش وتربیت شهروندان جامعه ،مطابق با استانداردهای جهانی توجه ویژه ای گردد. زیرا آموزش می تواند استاندارد های بالاتر زندگی شهری رافراهم آورده و تحرک اجتماعی را تقویت نماید.به طوری که سازمان ملل نیز دردهه 1950 آموزش را به عنوان یک نیاز اساسی شناخته وآن را عنصر اصلی توسعه معقول عنوان نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر جهانی شدنزندگی بر آموزش شهروندان تهرانی می باشد.این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجامگرفته است .جامعه آماری شامل شهروندان مناطق یک، هفت و هفده کلانشهر تهران می باشد.شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان حجم نمونه 322 نفر از شهروندان انجام گرفته است.نتایج نشان می دهد با افزایش جهانی شدن ،آموزشهمکاری اجتماعی شهروندان تهرانی نیزافزایش می یابد.از نظر پاتنام گرایشهای جهانی باعث می شود آموزش مشارکت اجتماعی کاهش یابد،اما این فرضیه دراین تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت.بنابراین آموزش همکاری اجتماعی با جهانیشدن زندگی رابطه همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد.بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون رابطه علی بین جهانی شدن وآموزش مشارکت وهمکاری اجتماعی ضعیف است.تحلیل مسیر، نشان می دهد، فقط جهانی شدن زندگی فرهنگی برآموزش مشارکت وهمکاری اجتماعی تأثیر مستقیم دارد .اما جهانی شدن زندگی اقتصادی و سیاسی بر آموزش مشارکت وهمکاری تأثیر غیرمستقیم قابل توجهی دارند .

لینک کمکی