فایل word بررسي رابطه استفاده ازاينترنت با وضعيت دينداري کاربران دانشجو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه استفاده ازاينترنت با وضعيت دينداري کاربران دانشجو :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه اینترنت با گسترش فزاینده خود موجب دگرگونی درتعاملات گشته و به ارتباطات معنای تازه ای بخشیده است . گسترش فضای مجازی درکنار فضای واقعی پیامدهای متعددی به دنبال داشته است که از آن جمله می توان به تغییر نگرش دینی کاربران آن اشاره کرد . از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استفاده از اینترنت با وضعیت دینداری یا هویت دینی کاربران آن می باشد . در همین راستا و به منظور استخراج فرضیات از نظریه مارسیا و نظریه استفاده و خشنودی در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است . به منظور بررسی این فرضیات پژوهش حاضر به روش پیمایش در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهشهید بهشتی در در تمامی مقاطع با حجم نمونه 383 نفر انجام گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوع قالب هویت دینی میان دانشجویان به ترتیب هویت دینی کسب شده، زودهنگام، مهلتخواه می باشد و هویت دینی پراکنده نیز ضعیفترین نوع هویت میان دانشجویان است. و متغیرهای سابقه استفاده از اینترنت با هویت دینی زودهنگام ، میزان استفاده از اینترنت با هویت دینی پراکنده و مهارت در استفاده از اینترنت با هویت دینی کسب شده رابطه معنادار دارند .

لینک کمکی