فایل word بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي روزنامه نگاران به عنوان يک حق شهروندي مورد مطالعه: روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي روزنامه نگاران به عنوان يک حق شهروندي مورد مطالعه: روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعي شهر تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي رسانه، ارتباطات و آموزش هاي شهروندي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

انتخاب و پذیریش شغل روزنامه نگاری حرفه ای است که، تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد ورضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است.رضایت شغلی ناشی از عواملی مانند نیازها، علایق، انگیزه ها، نگرش و شخصیت افراد از یک سو و مختصات شغلی نظیر محیط کار،جو سازمانی،فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از سوی دیگر میباشد.در صورتی که این عوامل مؤید یکدیگر باشند موجب حالتی میشود که فرد در خود احساس رضایت می کند. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثربر رضایت شغلی روزنامه نگاران بخش حوادث و جتماعی شهر تهران می باشد.چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه دو عاملی هرزبرگ و نظریه انتظارات بروفی می باشد.روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که بر روی 260 نفر از روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعی از طریق نمونه گیری تصادفی احتمالی انتخاب شده اند،صورت گرفته است.اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی،ضریب پیرسون،..) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.طبق آمار توصیفی؛ 25درصد از پاسخگویان از شغل خویش به میزان کم،55 درصد به میزان متوسط و 20 درصد به میزان زیادی رضایت دارند. به طور کلی از دیدگاه اکثر پاسخگویان،میزان احساس مسئولیت (3/67 درصد)، برخورداری از عوامل انگیزشی ( 6/49 درصد)،احساس موفقیت ( 5/73 درصد ،میزان رضایت ازحقوق و مزایای دریافتی(6/49 درصد) و نگرش مخاطبان(6/69 درصد) درشغل روزنامه نگاری درسطح متوسطی است ولی احساس امنیت شغلی شان (8/48 درصد) در سطح پایینی ارزیابی شده است.مطابق یافته های تبیینی؛ بین رضایت شغلی و متغیرهای؛ عوامل انگیزشی (36/0= r (احساس موفقیت در کار( 44/0= r ،( احساس مسئولیت ( 54/0= r،( رضایت حقوق و دستمزد دریافتی (37/0= r،( میزان سابقه کاری ( 21/0= r ،( نوع نگرش به کار( 32/0= r ،( ماهیت شغلی (19/0= r ،( امنیت شغلی( 42/0= r،( رابطه معناداری رابطه وجود دارد.به عبارتی با افزایش عوامل انگیزشی،حقوق و مزایا،موفقیت،احساس مسئولیت،سابقه کار و نگرش مثبت،میزان رضایت شغلی پاسخگویان هم افزایش می یابد.بر اساس ضرایب بتا 38/0 = B متغیر احساس مسئولیت(38درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به رضایت شغلی را تبیین می کند.

لینک کمکی