فایل word تأثير رسانه ها بر ارزش هاي جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير رسانه ها بر ارزش هاي جهاني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي رسانه، ارتباطات و آموزش هاي شهروندي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

این مقاله قصد دارد تا به بررسی رابطه رسانه ها و ارزش های جهانی در دنیای مدرن بپردازد. امروزه فرهنگ و جهانی شدن به طور مستقیم متأثر از رسانه ها و وسایل نوین ارتباطی می باشند. به دنبال افزایش روز افزون اطلاعات و توسعه رسانه هاو وسایل نوین ارتباطی، تمامی زمینه های زندگی اجتماعی و فرهنگی با شتاب بسیار زیادی دستخوش تغییر و تحول شده است.توسعه پر شتاب رسانه ها سبب گسترش فرهنگ جهانی، از بین رفتن مرزبندی های ساخته شده توسط بشر و قراردادن آنها در یک جامعه یکپارچه جهانی یا دهکده جهانی شده. انقلاب ارتباطات در سده اخیر نشأت گرفته از اینرویدادها و ایجاد فناوری های نوین ارتباطی در دنیای امروز می باشد، که همچون یک اتمسفر کره زمین را دربر گرفته است. هرچند که تنوع رسانه ها باعث جذب افراد و بالا رفتن سطح دانش بشر گردیده، اما با توجه به تقابل فرهنگ ملی وجهانی و میل جوانان به یافتن موارد فرهنگی نوین، خطر دگرگونی فرهنگ سنتی و اصیل ملی و جایگزین شدن آن با فرهنگ و ازرش های جهانی حائز اهمیت می باشد؛ چرا که در فرهنگ های مختلف باعث تبدیل برخی هنجارها به ناهنجارو یا بالعکس گردیده و تقابل میان خرده فرهنگ ها را به وجود می آورد. لذا در این میان حفظ ارزش ها و فرهنگ ملی درکنار یافتن و جذب موارد فرهنگی ارزشمند از فرهنگ جهانی مورد توجه محققین و اندیشمندان اجتماعی می باشد. وسایل نوین ارتباطی، ساختار شهروندی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دگرگون کرده است وآن را به سمت فرهنگ جهانی سوق می دهد. این دگرگونی ها نظام سنتی جامعه ایرانی را نیز متحول کرده و سبب تغییر ارزش ها و هنجارها و خرده فرهنگ ها در جامعه ایرانی شده است. این مقاله بر اساس رویکردرابرتسون، مک لوهان، بودریارو با استفاده از آراء گیدنز می باشد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است.پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین 033 نفر از افراد مناطق یک و بیست تهران به نسبت توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان می دهد شاخص های اصلی این تحقیق از ضرایب روایی نسبتا بالایی برخوردار است.تکنیک های آماری مورد استفاده، آماره های شاخص تمرکز و تشتت، همبستگی دو متغیره و معادله رگرسیونی بوده است. متغیر وابسته تحقیق ارزش های جهانی شدن و متغیر مستقل آن رسانه ها می باشد. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آناست که 03 درصد از پاسخگویان گرایش به ارزش های جهانی، 03 درصد حالت بینابین )سنتی و مدرن(، و 72 درصد دارای ارزش های سنتی می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد، میان ارزش های جهانی و بهره مندی از رسانه ها همبستگی بالایی وجود دارد.

لینک کمکی