فایل word نسبت رسانه و شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نسبت رسانه و شهروندي :


تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر به فایل word نسبت رسانه و شهروندي پرداخته شده است. این پرسش که چه نسبتی میان رسانه وشهروندی وجود دارد با توسل به روش کتابخانه ای، توصیف و تبیین به دقت و با جزییات شرح داده شده است.برای پاسخ به پرسش تحقیق ابتدا به توصیف هرمنوتیکی مفهوم شهر و شهروندی و نسبت آن با ارتباطات از سرآغاز در یونان باستان پرداخته شده و سپس با یاری گرفتن از نظریه های کلان گفتمان، هژمونی و مفهوم مردم در نظریه پوپولیستی لاکلائو و موفه به تبیین پساساختارگرایانه ی نسبت رسانه های مدرن و شهروندی پرداخته شده است. نتیجه گیری استنتاجی بیانگر نسبت گفتمانی رسانه و شهروندی است، به این معنا کهگفتمان سازی و ایجاد یک نظام دلالتگر معنایی توسط رسانه ها که همراه با همگن سازی گروه های مردم است، قادر به برساخت شهروندان همچون سوژه های سیاسی است.

لینک کمکی