فایل word نقش برنامه هاي تلويزيوني در گرايش شهروندان تهراني به ارزش هاي اخلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش برنامه هاي تلويزيوني در گرايش شهروندان تهراني به ارزش هاي اخلاقي :


تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

اخلاق، علم چگونه زیستن و سعادتمند شدن است. اخلاق از مهمترین مباحث دینی است، به طوری که مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل میدهد. چرا که بدون اخلاق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان مییابد. اصولاً زمانی انسان شایسته نام انسان است که دارای اخلاق انسانی باشد و در غیر اینصورت حیوان خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران کرده و به آتش میکشاند.در این تحقیق در راستای شناخت رابطه مشاهده برنامه های تلویزیونی (برنامه سمت خدا، برنامه درس هائی از قرآن و برنامه روایت فتح) با گرایش شهروندان تهرانی به ارزش های اخلاقی (ایمان، تقوی، تزکیه و تهذیب نفس، امانت داری، عدل گرایی، فرهنگ نماز خوانی و داشتن رابطه نیک با دیگران) در مناطق چهارگانه (22-17-13-2 (شهرداری تهران رویکردها و مدل های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان بالای 15 سال که در چهار منطقه (22-17-13-2 (شهرداری تهران زندگی می کنند که مجموعاً 1219432 نفر هستند می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده بود. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تأیید شدند.در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامهمحقق ساخته گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق (شهروندان تهرانی) مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

لینک کمکی