فایل word ارزيابي دانشجويان فارغ التحصيل به کمک سيستم پشتيبان تصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي دانشجويان فارغ التحصيل به کمک سيستم پشتيبان تصميم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در محیط تراکنشی پذیرش امروزه، ارزیابی مدارک تحصیلی متقاضیان در حال پذیرش، به یک چالش فزاینده تبدیل شده است، در حالی که آزمون های استاندارد می تواند مفید باشد. مطالعات نشان میدهد که پیشبینی و نه پر سر و صدا مفید باشد. پیش بینی آموزشی یکجایگزین مناسب در محیط ناهمگن است. مثال های پیش بینی عملکرد می تواند به وسیله تکنیک داده کاوی کاربردی شود که داده ها را به کار می گیرد. در این مقاله یک رویکرد با استفاده از شبکهبندی بیزین برای پیش بینی میانگین معدل فارغالتحصیلی براساس زمینه قبلی متقاضی در زمان پذیرش است. در حالی که چنین مدل هایی م یتواند مفید باشد، توجیه آنها اگر به عنوان جعبه سیاه ارائه شود، ممکن است از تصمیمات ایجاد شده استادان دپارتمان پیروی نکند. بنابراین در حال حاضر یک روش جدیدی برای استخراج مبتنی بر مورد از مدل پیش بینی شبکه بیزن وجود دارد به گونه ای که اندازه گیری شباهت توسط سیستم مبتنی بر مورد، می باشد که سازگار با مدل های پیش بینی است. جزء مبتنی بر مورد، دانشجویان گذشته مشابه با متقاضان در حال ارزیابی را بازیابی می کند.

لینک کمکی