فایل word ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي معماري نرم افزار غيرهمگن توزيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي معماري نرم افزار غيرهمگن توزيعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش چشم انداز تکنولوژي کامپيوتر و شبکه در 2030

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تأثیرسبکهای مختلف برروی نیاز غیر وظیفه مندی قابلیت اطمینان براساس مدل مارکوف درقالب روابطی دقیق و قابل اندازه گیری، درصورتی که (الف) ماشین ها به صورت همگن(ترتیبی) توزیعی و مولفه ها درون ماشین ها غیرهمگن باشند. (ب) ماشین ها به صورت غیر همگن توزیعی و یکمولفه داخل هر ماشین قرارگرفته باشد بررسی شده است. همچنین الگوریتمی برای محاسبه ی قابلیت اطمینان مؤلفه های سیستم به صورت مجزا و ترکیب آنها برای محاسبه قابلیت اطمینان کل سیستم ارائه شده است. سبک های غیرهمگن از جایگاه ویژه ای برخوردارند، لذا ارائه روشی که بتوان از طریق آن به ارزیابی ویژگی کیفی از جمله قابلیت اطمینان پرداخت، حائز اهمیت خواهند بود. به کمک روش ارائه شده در این تحقیق، معیار کمی برای ارزیابی قابلیت اطمینان در سبک های معماری بدست آمده است. از اینرو معمار قادرخواهد بود تحلیل دقیق تری برای تصمیمات طراحی خود ارائه کند. همچنین سادگی مدل بکار برده شده در روش پیشنهادی ازمزایای دیگراست. در این تحقیق، مدل مارکوف را برای ارزیابی قابلیت اطمینان سبک های معماری شامل ماشین ها به صورت همگن (ترتیبی) توزیعی و مولفه ها درون ماشین ها غیرهمگن باشند، ماشین ها به صورت غیر همگن توزیعی و یک مولفه داخل هر ماشین قرارگرفته باشد، مورد استفاده قرار خواهیم داد. نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان بالای سبک های معماری نرم افزار غیرهمگن توزیعی را نشان داده است.

لینک کمکی