فایل word ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي معماري نرم افزار همگن توزيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي معماري نرم افزار همگن توزيعي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تأثیرسبکهای مختلف برروی نیاز غیر وظیفه مندی قابلیت اطمینان براساس مدل مارکوف درقالب روابطی دقیق و قابل اندازه گیری، درصورتی که ماشین ها به صورت همگن توزیعی و مولفه ها درون هر ماشین قرارگرفته باشند بررسی شده است و همچنین الگوریتمی برای محاسبه ی قابلیت اطمینان مؤلفه های سیستم به صورت مجزا و ترکیب آنها برای محاسبه قابلیت اطمینان کل سیستم ارائه شده است. سبک های همگن از جایگاه ویژه ای برخوردارند، لذا ارائه روشی که بتوان از طریق آن در سبک های معماری به ارزیابی ویژگی کیفی از جمله قابلیت اطمینان پرداخت، حائز اهمیت خواهد بود. به کمک روش ارائه شده در این تحقیق، معیار کمی برای ارزیابی قابلیت اطمینان در سبک های معماری بدست آمده است. از این رو معمار قادرخواهد بود تحلیل دقیقتری برای تصمیمات طراحی خود ارائه کند. همچنین سادگی مدل بکار برده شده در روش پیشنهادی از مزایای دیگر است. در این تحقیق، مدل مارکوف را برای ارزیابی قابلیت اطمینان سبک های معماری شامل ماشین ها به صورت سبک ترتیبی و مولفه های درون ماشین ها به صورت سبک ترتیبی، ماشین ها به صورت سبک موازی، ماشین ها به صورت سبک Fault Tolerance و ماشین ها به صورت سبک فراخوانی و بازگشت، مورد استفاده قرار خواهیم داد. نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان بالای سبک های معماری نرم افزار همگن توزیعی را نشان داده است.

لینک کمکی