فایل word بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع بر توانمندسازي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع بر توانمندسازي کارکنان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی و ساختار سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییرو تحول در نیروی انسانی، ریشه تمام موفقیتهای سازمانها است. لذا برنامه ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی برنامه های توانمندسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار است که مدیران منابع انسانی در تحقق آن نقش بسزایی دارند مدیریت کیفیت جامع ، فلسفه ای مدیریتی است که با بکارگیری روش های بهبود مستمر سعی در استفاده بهینه از فرصت های موجود و منابع در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قرار دادن رضایت مشتری دارددر این مطالعه تلاش می شود ابعاد مختلف مدیریت کیفیت فراگیر )حمایت و رهبری مدیریت عالی ، برنامه ریزی استراتژیک ، تمرکز بر روی مشتری ،شناسایی و آموزش کارکنان، کارگروهی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت، بیمه کیفیت، پیامد هایبهبود کیفیت و بهره وری( بررسی شده و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران همچون سنجیده شود.نتایج حاصله بیانگر این است که از ابعاد مدیریت کیفیت جامع، برنامه ریزی استراتژیک سازمان، حمایت مدیریت ارشد، شناسایی و آموزش کارکنان و کار گروهی و تیمی بهترین پیش گو برای توانمند سازی کارکنان محسوب شده و ابعاد تمرکز بر مشتری )مشتری مداری (، تجزیه تحلیل کیفیت، بیمه کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری اثر معنی داری بر توانمند سازی کارکنان ندارد

لینک کمکی