فایل word بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر تعهدسازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر تعهدسازماني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مسئولیت پذیری اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است، به نحوی که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها ، نه تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعانخارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می کند. مقاله حاضر به بررسی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداخته است. در این راستا، فرمانداری استان قم به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 08عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری وآزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی پیرسون، و همچنین از نرم افزار Excel و Spss برای محاسبه و به دست آوردن متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است و جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برایرتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که نیازهای اقتصادی، رعایت قوانین و مقررات عمومی، رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت های بشردوستانه بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد ، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می توانداز کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد

لینک کمکی