فایل word بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعيCSR بر عملکرد کسب وکار از طريق نقش خلاقيت کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعيCSR بر عملکرد کسب وکار از طريق نقش خلاقيت کارکنان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعیcsr بر عملکرد کسب وکار دانشگاه صنایع ومعادن تهران انجام شده است. کلیه کارکنان ومدیران دانشگاه صنایع و معادن تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدندکه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 202 نفر تعیین شد.این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده ازآلفای کرونباخ0/884 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی )مسئول مسئولیت پذیری نسبت به جامعه ، مسئولیت پذیری نسبت به کارکنان ، مسئولیت پذیری نسبت به ذینفعان و مسئولیت پذیری نسبت به مشتری( بر عملکرد کسب وکار دانشگاه صنایع و معادن تهران تاثیر مثبت دارند. این در حالی است که تاثیر مسئولیت پذیری نسبت به مشتری بر عملکرد کسب وکار نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است

لینک کمکی