فایل word بررسي تاثير مسئوليتپذيري اجتماعي بر وفاداري مشتريان با نقش واسطه اي رضايت واعتماد مشتريان در موسسات مالي و اعتباري شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مسئوليتپذيري اجتماعي بر وفاداري مشتريان با نقش واسطه اي رضايت واعتماد مشتريان در موسسات مالي و اعتباري شهر تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطهای رضایت و اعتماد مشتریان در تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر وفاداری مشتریان است. جامعه آماری پژوهش ، مشتریان موسسات مالی و اعتباری شهر تهران بوده و نمونهگیری از جامعه بر اساسجدول مورگان تعیین گردیده که تعداد آن برابر با 384 است که در نهایت 376 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی متغیرهای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و بوت استراپ موردبررسی قرار گرفت، کلیه مراحل توسط نرم افزارهای لیزرل و استاتا محاسبه گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای رضایت و اعتماد مشتریان بر وفاداری دارد، هم چنین نتایج نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه ای رضایت و اعتماد مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد

لینک کمکی