فایل word بررسي تاثير مولفه هاي هوش سازماني و هوش تجاري بر تعالي سازماني، رتبه بندي مولفه هاي تعالي سازماني مطالعه موردي: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مولفه هاي هوش سازماني و هوش تجاري بر تعالي سازماني، رتبه بندي مولفه هاي تعالي سازماني مطالعه موردي: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

چالش حفظ بقا در بازارهای داخلی و فراتر از آن در بازارهای جهانی، رقابتی با محوریت سرآمدی سازمانی با تاکید برکسب رضایت ذینفعان وموفقیت دراز مدت سازمانها در مسیر تعالی جهت پیوستن به منظومه تجارت جهانی را میطلبد. با توجه به گسترش اهداف ترکیبی ، فرایندهای پیچیده وساختارهای سازمانی چند بعدی و همچنین گذر از جامعه صنعتی به جامعه ای بر پایه اطلاعات و دگرگونی اقتصاد جهانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان شفافیتی منحصر بفرد در پاسخگویی داشته و همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای کلیدی و مزیت رقابتی پایدار در جهت توسعه سازمان و در نهایت افزایش بهره وری سازمانی توجهی ویژه مبذول دارند. تحقیق حاضر بدنبال بررسی تاثیر تاثیر مولفه های هوش سازمانی و هوشتجاری بر تعالی سازمانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد. داده های بدست آمده از 39 نفر نمونه که از بین کلیه کارکنان این سازمان انتخاب شده اند، توسط تحلیل واریانس، تحلیل واریانس چند طرفه، معادلات ساختاری،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج Spls ،Spss ،Lisrel تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده و از نرم افزارهای و یافته های تحقیق نشان داده است هوش سازمانی با مولفه های بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، فشار عملکرد و بکارگیری دانش و اتحاد و توافق بر تعای سازمانی کاملا تاثیرگذار بوده و هوش تجاری با مولفه های بلوغ سیستمهوش تجاری، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی به اطلاعات و استفاده از اطلاعات در کسب و کار بر تعالی سازمانی کاملا تاثیر گذار بوده و تنها مولفه فرهنگ تصمیم گیری تاثیری بر تعالی سازمانی نداشته است.

لینک کمکی