فایل word بررسي تاثير مهندسي مجدد و نقش متغيرهاي تعديلگر بر رضايت شغلي کارکنان درسازمانهاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مهندسي مجدد و نقش متغيرهاي تعديلگر بر رضايت شغلي کارکنان درسازمانهاي دولتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گری همل مدیران را به در هم کوبیدن الگوها و راهبردهای کهنه کسب و کار و پدید آوردن الگوها و راهبردهای نوین فرا میخواند.او معتقد است که نباید آنچه را در حال دگرگونی است از دریچه چشم آنچه موجود است دید. بلکهباید از جاذبه الگوهای کهن رها شد و متفاوت دید.علاوه بر این سازمانها می باید به سطح دگرگونی مداوم و مستمر برسند. یکی از شناخته شدهترین راهکارهایی که این اندیشه را به عمل نزدیک میکند مهندسیمجددفرآیندهاست مدیران سازمانهای امروزی برای بهبود عملکرد سازمانها از نوآوری مدیریتی به نام مهندسی مجدداستفاده میکنند.که باعث به وجود آمدن تغییراتی اساسی مانند،انجام کارها به صورت گروههای فرایندی، استخدام بر اساس تواناییها ، تحصیلات و تخصص و ... اشاره کرد. مهندسی مجدد یک مجموعه نامتناقض از تکنیک ] ها و خطوط راهنما که فرد را قادر به سازماندهی مجدد فعالیت ها و فرایندهای کسب و کار یک سازمان می سازد] 1 باید توجه داشت که برای هر تغییر در سازمان، نگرش و نظرات کارکنان را مدنظر قرار داد و با توجه به آن دست به کار شد در غیر اینصورت مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. در این تحقیق محقق به دنبال اینست که مهندسی مجدد با توجه به تغییراتی که به وجود میآورد چه تاثیری بر رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی خواهد داشت آیا اجرایمهندسی مجدد میتواند باعث رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان بروجرد شود؟ بعد از مطالعه در زمینه مهندسی مجدد و رضایت شغلی ، اثر چهار متغیر، 1- مهندسی مجدد )فرضیه اهم(، 2- انجام کارها به صورتگروههای فرایندی)فرضیه فرعی اول(، 3- ارتقاء و استخدام بر مبنای توانایی)فرضیه فرعی دوم( و 4- پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد )فرضیه فرعی سوم(، بر رضایت شغلی به عنوان فرضیههای تحقیق مطرح شدهاند. جهت جمعآوری اطلاعات پرسشنامهای طراحی شد که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت و بعد از تعیین حجم نمونه در سازمانهایو ادارات دولتی شهرستان بروجرد )جامعهی آماری( توزیع شد. نمونه آماری به صورت تصادفی – خوشهای انتخاب شده است و اطلاعات به دست آمده به وسیله دو روش خیدو و آزمون دوجملهای مورد آزمون قرار گرفت که هر چهار فرضیه از طریق هر دو آزمون تایید شدند. این تحقیق به روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که مهندسی مجدد باعث رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی میشود

لینک کمکی