فایل word بررسي تاثير وجه نقد نگهداري شده، فرصتهاي رشد،سود آوري و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير وجه نقد نگهداري شده، فرصتهاي رشد،سود آوري و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تصمیمات کوتاهمدت مثل میزان وجهنقد نگهداری شده،فرصتهای رشد، سودآوری و اندازه شرکت میتواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثیرگذار باشد. لذا سعی بر این است که با کشف این روابط، به مدیران شرکتها، برای شناسایی هزینهنگهداشت وجه نقد، فرصتهای رشد، سودآوری بر ارزش شرکت در اخذ تصمیمات درست کمک شود. از طرف دیگر درک روابط بین وجهنقد نگهداری شده ،فرصتهای رشد، سودآوری بر روی ارزش شرکت برای سرمایه گذاران برای انتخاب بهترینسرمایه گذاری نیز حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر وجهنقد نگهداری شده ،فرصتهای رشد،سودآوری و اندازه شرکت بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشیم.برای مشخص کردن اهمیت تصمیمات مالی کوتاه مدت برای تعیین ارزش شرکت، شش فرضیه ر ا مورد آزمون قرار دادهایم.برای اینمنظور تعداد 48 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1392 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد که بین وجه نقد نگهداری شده و ارزش شرکت، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد سال جاری و سال قبل و همچنین اثرات اهرم بر آن، در سطح اطمینان 39 % رابطه معناداری وجود دارد)فرضیه یک، فرضیهدو و فرضیه سه(. همچنین بین فرصت های رشد، سودآوری و اندازه شرکت، در سطح اطمینان 39 % رابطه معناداری وجود دارد)فرضیه چهار، فرضیه پنج و فرضیه شش(. یافتهها، اهمیت تاثیرات تصمیمات کوتاه مدت، بر ارزش شرکت رانشان میدهد و بیان میکند که این یافتهها بر تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران تاثیر گذار است.

لینک کمکی