فایل word بررسي تاثير هوش چندگانه و کيفيت تصميمگيري مديران بر نوآوري استراتژيک دراداره کل گمرک شهرستان آستارا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير هوش چندگانه و کيفيت تصميمگيري مديران بر نوآوري استراتژيک دراداره کل گمرک شهرستان آستارا :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل word بررسي تاثير هوش چندگانه و کيفيت تصميمگيري مديران بر نوآوري استراتژيک دراداره کل گمرک شهرستان آستارا در سال 4931 است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل گمرک شهرستان آستارا به تعداد 461 نفر تشکیلمیدهد که نمونهای متناسب با جامعه آماری پژوهش به تعداد 116 نفر و به شیوه نمونهگیری تصاد فی طبقه ای انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اقلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار Lisrel به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و به منظور بررسی تعدیل کنندگی ویژگیهای شخصیتی ازروش رگرسیون سلسله مراتبی به کمک نرم افزار SPSS محاسبه و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که هوش چندگانه برتصمیم گیری مدیران دراداره کل گمرک شهرستان استارا با تعدیل گری نواوری استراتژیک تاثیر دارد زیرا تجزیه و تحلیل اماری بین این دو نشان دهنده معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر 15 می باشدو چون این مقدار بزرگتر از1 می باشد ازاین رو موردتایید قرار میگیرد ازطرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثرمستقیم می باشد

لینک کمکی