فایل word بررسي تاثير هوش و بهزيستي معنوي بر وفاداري سازماني مطالعه موردي : کارکنان بيمه ما شمالغرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير هوش و بهزيستي معنوي بر وفاداري سازماني مطالعه موردي : کارکنان بيمه ما شمالغرب کشور :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وفاداری سازمانی به عنوان یکی از ارزش های ضروری برای کارکنان در سازمان جهت بقای سازمان و تعالی آن مطرح است بررسی تاثیر هوش - « که متاثر از هوش و بهزیستی معنوی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی بهمیپردازد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، » و بهزیستی معنوی بر وفاداری سازمانی کارکنان بیمه ما شمالغرب کشور از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی میباشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ما شمالغرب کشورمیباشند که تعداد آنها برابر 022 نفر می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیینحجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 701 بدست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و تک متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکیازآن است که؛ در ابعاد هوش معنوی به غیر از متغیر تولید معنای شخصی)تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت معنوی( و ابعاد بهزیستی معنوی )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت( بر وفاداری سازمانی کارکنان بیمه ما شمالغرب کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارد

لینک کمکی