فایل word بررسي تاثير هويت برند بر عملکرد سازماني شرکت بيمه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير هويت برند بر عملکرد سازماني شرکت بيمه ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت برند بر عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران انجام شده است. کلیه مشتریانی که از خدمات بیمه ایران استفاده می کنند به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیریکوکران نمونه 383 نفری تعیین شد.این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. رواییابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده ازآلفای کرونباخ0/813 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که برند به عنوان محصول خدمت ، برند به عنوان سمبل، برند به عنوان سازمان و برند به عنوان شخص بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که تاثیر برند به عنوان محصول )خدمت( بر عملکرد سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.

لینک کمکی