فایل word بررسي تاثير يکپارچگي بين ابعاد ساختاري سيستم هاي نوين اطلاعات مديريتي با مديريت تکنولوژي با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير يکپارچگي بين ابعاد ساختاري سيستم هاي نوين اطلاعات مديريتي با مديريت تکنولوژي با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر فایل word بررسي تاثير يکپارچگي بين ابعاد ساختاري سيستم هاي نوين اطلاعات مديريتي با مديريت تکنولوژي با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد میباشد که تعداد آنها برابر با 9403 نفرمی باشد. که با استفاده از روش کوکران تعداد نمونه 355 نفر به دست آمده است. برای جمع آوری داده های آماری به اجرای پرسشنامه در بین نمونه های آماری پرداخته شد که برای این مهم پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای بررسی قابلیت اعتبار پرسشنامه طراحی شده درتحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS 21 استفاده گردید. مقدارآلفا 0/89 می باشد که بیانگر اعتبار بسیار بالای پرسشنامه تحقیق می باشد. پرسشنامهها، جمعآوری و اطلاعات / بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل مسیر با نرمافزار حاصله تلخیص، طبقه SPSS و Amos ( موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد یکپارچگی بین ابعاد ساختاری سیستم هاینوین اطلاعات مدیریتی با مدیریت تکنولوژی تأثیرگذار میباشند

لینک کمکی