فایل word بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنايع کارخانه اي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنايع کارخانه اي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق فایل word بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنايع کارخانه اي ايران در بازه زمانی 1390 تا 1392 می باشد. جامعه آماری پژوهش، با توجه به اهداف و روش اجرایی تحقیق شامل کلیه صنایع کارخانه ایایران می باشند. لکن با توجه به محدودیت در دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به کلیه صنایع کارخانه ای در ایران، لذا کارگاههای صنعتی با 01 نفر کارکن و بیشتر بر اساس کدهای 9 رقمی در صنایع ایران به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شد. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق مراجعه به سالنامه ها و گزارشات مرکز آمار ایران دردوره زمانی مورد نظر گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مخارج انجام شده در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران تأثیر معنی داری دارند. در مجموع با توجه به تحلیل هایانجام شده تأثیر معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران مورد تأیید قرار گرفت

لینک کمکی