فایل word بررسي تأثير کيفيت محصول و مناسب بودن قيمت محصولات ارائه شده توسط خرده فروشي هاي شهرستان مسجدسليمان بر رضايت مشتريان از آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير کيفيت محصول و مناسب بودن قيمت محصولات ارائه شده توسط خرده فروشي هاي شهرستان مسجدسليمان بر رضايت مشتريان از آنها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش تأثیر کیفیت محصول و مناسب بودن قیمت محصولات ارائه شده توسط خرده فروشی های شهرستان مسجدسلیمان بر میزان رضایت مشتریان از آنها بررسی میشود. بررسی میشود. برای بررسی دو فرضیه تدوین گردید.روش پژوهش پیمایشی بوده و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده گردید و از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شد. ابزار پژوهش از پایایی لازم برخوردار بوده و تحلیل عاملی انجام شده حکایت از مناسببودن روایی سازه دارد. نتایج نشان داد کیفیت محصولات ارائه شده توسط خرده فروشی های شهرستان مسجدسلیمان بررضایت مشتریان از آنها تأثیر مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مناسب بودن قیمت محصولات ارائه شده توسط خردهفروشی های شهرستان مسجدسلیمان بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مالکان خرده فروشی ها و نیز مسئولان صنفی و قانون گذاران واقع شود

لینک کمکی